Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2018r.

RADA NADZORCZA

Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
86-300 Grudziądz ul. Waryńskiego 2
zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2018
oraz sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
1. badanie należy wykonać metodą pełną (badanie metodą pełną powinno obejmować, co najmniej dokumenty związane z:
- pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi,
- kosztami i przychodami finansowymi,
- zyskami i stratami nadzwyczajnymi,
- rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi,
2. obecność biegłego rewidenta na wskazanym przez Radę Nadzorczą posiedzeniu,
3. ten sam podmiot nie może badać sprawozdania podmiotu więcej niż przez 3 (trzy) kolejne okresy sprawozdawcze,
4. doświadczenie na rynku usług audytorskich,
5. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowanych podmiotów z branży budowlanej lub zarządców nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowych,
6. badanie wraz z pisemnym sprawozdaniem należy wykonać do 31 marca 2019 roku.
Zawartość oferty:
1. informacje o składającym ofertę, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3. wykaz podmiotów, u których biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe (w ostatnich trzech latach),
4. potwierdzenie z wykonanych sprawozdań finansowych u podmiotów z branży budowlanej lub zarządców nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowych (referencje),
5. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem,
6. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
7. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania.

Składanie, otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Oferty należy składać do dnia 25 października 2018 roku do godz. 1400 na adres Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
ul. Waryńskiego 2, 86-300 Grudziądz.
2. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2018 roku.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”

Kontakt oraz zapoznanie się z dokumentami:
1. Katarzyna Bartoszewska – tel./fax. 56 64 270 22

Ogłoszenie

-Brak ogłoszeń

Galeria 1

DSC_4752_300.jpg

Galeria 2

DSC_4749_300.jpg

Galeria 3

DSC_4746_300.jpg

Galeria 4

DSC_4746_300.jpg