Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok

RADA NADZORCZA

Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

86-300 Grudziądz ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2019

oraz sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta 
z badania rocznego sprawozdania finansowego.

 

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. badanie należy wykonać metodą pełną (badanie metodą pełną powinno obejmować, co najmniej dokumenty związane z:

- pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi,
- kosztami i przychodami finansowymi,
- zyskami i stratami nadzwyczajnymi,
- rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi,

 1. obecność biegłego rewidenta na wskazanym przez Radę Nadzorczą posiedzeniu,
 2. ten sam podmiot nie może badać sprawozdania podmiotu więcej niż przez 3 (trzy) kolejne okresy sprawozdawcze,
 3. doświadczenie na rynku usług audytorskich,
 4. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowanych podmiotów z branży budowlanej lub zarządców nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowych,
 5. badanie wraz z pisemnym sprawozdaniem należy wykonać do 31 marca 2020 roku.

Zawartość oferty:

 1. informacje o składającym ofertę, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. wykaz podmiotów, u których biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe (w ostatnich trzech latach),
 4. potwierdzenie z wykonanych sprawozdań finansowych u podmiotów z branży budowlanej lub zarządców nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowych  (referencje),
 5. cena za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania 
  z badania,
 6. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 7. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania.

 

Składanie, otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:

 1. Oferty należy składać do dnia 16.09.2019 roku do godz. 1400 na adres Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 pok. 122, 86-300 Grudziądz,

 1. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17.09.2019 roku.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”

 

Kontakt oraz zapoznanie się z dokumentami:

 1. Katarzyna Bartoszewska – tel./fax. 56 696 80 36

Zmiana siedziby

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2019 roku siedziba Spółki znajduje się w:

Grudziądzu przy ulicy Curie-Skłodowskiej 5-7 

(budynek MPGN Sp.  z o.o. I piętro)

tel. (56) 696 80 36

 

Zmiany w organach Spółki

 

Informujemy, że nastąpiły zmiany w Grudziądzkim TBS Sp. z o.o. dotyczące Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej:

Skład Rady Nadzorczej od 25.02.2019r.:

- Przewodniczący RN - Jan Kandyba

- Członek Rady Nadzorczej - Dariusz Oracz

- Członek Rady Nadzorczej - Bartłomiej Jóźwiak

Prezes Zarządu od dnia 01.03.2019r.:

- Ryszard Barwik

Ogłoszenie

 

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku

biuro Spółki będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

Galeria 1

DSC_4749_300.jpg

Galeria 2

DSC_4746_300.jpg

Galeria 3

DSC_4746_300.jpg

Galeria 4

DSC_4756_300.jpg